Informacje o prywatności i nota prawna

Korzystając z niniejszej strony internetowej i powiązanych stron, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego dokumentu dotyczącego prywatności i noty prawnej („Nota prawna”). Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą Notą prawną, by chronić swoje interesy. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z niniejszą Notą prawną, nie może korzystać z niniejszej strony internetowej.

hurtowniakamil.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki bez wyraźnego uprzedzenia. Jedynym powiadomieniem o takiej zmianie będzie zamieszczenie zmienionej Noty prawnej na niniejszej stronie internetowej. Dlatego zachęcamy użytkownika do częstego sprawdzania niniejszej Noty prawnej.

Informacje o prywatności

W firmie Hurtownia Kamil, chronimy prywatność naszych klientów. Z tego względu firma Hurtownia Kamil przyjęła poniższą politykę prywatności. Podczas wizyty na stronie internetowej firmy Hurtownia Kamil użytkownik może nam przekazywać informacje o sobie lub na temat swojego przedsiębiorstwa, takie jak imię, nazwisko, adres, które możemy wykorzystać do korespondencji z użytkownikiem, przetwarzania jego zamówienia lub do badania ankietowego.
Jeżeli użytkownik postanowi przekazać nam takie informacje, może mieć pewność, że Hurtownia Kamil nie przekaże ani nie sprzeda tych informacji celowo żadnej osobie spoza  Hurtownia Kamil bez zgody użytkownika, chyba że dokonamy sprzedaży całości lub części swojej działalności. Korzystając z niniejszej strony, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez firmę Hurtownia Kamil informacji przekazanych przez użytkownika dla celów korzystania za strony internetowej Hurtownia Kamil i ogólnego zarządzania nią, włączając w to wysyłanie i odbieranie wiadomości elektronicznych, świadczenie usług i wsparcia dotyczących produktów Hurtownia Kamil, przetwarzanie zamówień na kursy prezentowane na stronie internetowej oraz przekazywanie informacji na temat cech, usług i produktów pochodzących od firmy Hurtownia Kamil.

Staramy się gromadzić i przetwarzać wyłącznie te informacje, które uważamy za niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych. Ponadto przechowujemy informacje jedynie przez czas niezbędny do realizacji celów, do których zostały one zgromadzone.

Firma Hurtownia Kamil przestrzega handlowego.

Zgodnie z tymi przepisami firma Hurtownia Kamil nie będzie wykorzystywała danych osobowych użytkownika do wysyłania niezamówionych handlowych wiadomości e-mail, chyba że użytkownik udzieli wyraźnej zgody na otrzymywanie tego rodzaju wiadomości e-mail.

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się w każdej chwili wykorzystywaniu swoich danych osobowych do jakichkolwiek celów marketingu bezpośredniego. Sprzeciw ten użytkownik może wyrazić pisemnie na adres siedziby.

Ponadto użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do poprawy błędnych, niepełnych lub nieaktualnych danych. Jeżeli użytkownik życzy sobie wglądu do niektórych danych, ich usunięcia lub dostosowania, powinien skontaktować się z  Hurtownia Kamil.

Użytkownik rozumie, że do informacji przekazywanych za pośrednictwem sieci publicznych dostęp mogą uzyskać osoby trzecie, zaś Hurtownia Kamil nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek nieupoważnione ujawnienie danych. Ponadto użytkownik rozumie, że Hurtownia Kamil może – według własnego uznania – korzystać z zewnętrznych usługodawców, którzy będą administrowali serwerami internetowymi oraz przechowywali takie informacje na dyskach zapasowych, a także że usługodawca może, bez wiedzy firmy Hurtownia Kamil, zezwolić nieupoważnionej osobie trzeciej na wykonywanie tych czynności w jego imieniu.

Pliki cookie

Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki danych, które są automatycznie przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika, by umożliwić dostęp do strony internetowej oraz przyspieszyć i usprawnić nawigację, a także by dostosować niniejszą stronę internetową do osobistych preferencji użytkownika, takich jak preferencje językowe. Zebrane informacje umożliwiają też firmie Hurtownia Kamil analizowanie wzorców ruchu na stronie internetowej. Z czasem dzięki temu będziemy mogli zapewnić lepsze wrażenia na naszej stronie poprzez poprawę jej zawartości lub personalizację oraz poprzez ułatwienie korzystania ze strony. Pliki cookie wykorzystuje się do przechowywania nazwy użytkownika i wszystkich związanych z nim informacji, by umożliwić Jedną Rejestrację do wszystkich powiązanych systemów, ale nie wykorzystuje się ich do gromadzenia danych osobowych umożliwiających identyfikację użytkownika. Po wyrejestrowaniu się użytkownika pliki cookie są usuwane. Pliku cookie nie mogą odczytać inne strony internetowe niż strona, która wygenerowała taki plik.

Konfiguracja większości przeglądarek internetowych umożliwia przyjmowanie lub odrzucanie plików cookie, a także informowanie o każdym wykorzystaniu pliku cookie. Wówczas użytkownik może zdecydować, czy chce zaakceptować dany plik cookie, czy nie. Odmowa korzystania z plików cookie może utrudnić optymalne poruszanie się po stronie. Dodatkowe informacje znajdują się w opcji Pomoc wyszukiwarki internetowej użytkownika.

Użytkownik powinien wiedzieć, że niniejsza strona może zawierać linki do innych stron internetowych na świecie, które nie przestrzegają niniejszej polityki prywatności ani podobnych przepisów ochronnych.

Wszelkie pytania dotyczące Oświadczenia firmy Hurtownia Kamil o prywatności należy kierować na adres firmy.

Bezpłatne usługi on-line

Usługi on-line oferowane użytkownikowi bezpłatnie są świadczone w aktualnym stanie („as is”). Firma Hurtownia Kamil nie będzie odpowiedzialna za zawartość takich usług ani za ich niedostępność lub niewłaściwe działanie, ani też za sposób wykorzystania takich usług przez jakiegokolwiek użytkownika strony internetowej.

Prawa autorskie

Wszystkie znajdujące się na stronie internetowej projekty, teksty, grafika, dane oraz ich wybór i ułożenie, a także wszystkie wskazówki, biuletyny, oprogramowanie i wszelkie inne elementy, które można pobrać przez niniejszą stronę internetową, stanowią wyłączną własność objętą prawami autorskimi firmy Hurtownia Kamil, WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Udziela się pozwolenia na kopiowanie elektroniczne i wydruk części niniejszej strony internetowej wyłącznie do celów niekomercyjnych, prywatnych, takich jak złożenie zamówienia w firmie Hurtownia Kamil lub wykorzystanie niniejszej strony internetowej jako źródła zakupów. Wszelkie inne sposoby wykorzystania materiałów znajdujących się na niniejszej stronie, w tym reprodukcja do celów innych niż wskazane powyżej, modyfikacja, tłumaczenie, rozpowszechnianie lub ponowna publikacja bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Hurtownia Kamil są surowo zabronione.

Prawa autorskie do fotografii zamieszczanych na niniejszej stronie internetowej należą do poszczególnych fotografów lub do firmy Hurtownia Kamil, zaś ich reprodukcja w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej zgody twórcy jest niedozwolona.

Znaki handlowe

Hurtownia Kamil,  oraz wszelkie inne znaki handlowe, znaki usługowe lub znaki logo wyświetlane na niniejszej stronie internetowej są własnością Hurtownia Kamil

Strony powiązane

Niniejsza strona internetowa może być powiązana z innymi stronami internetowymi, które nie znajdują się pod kontrolą firmy Hurtownia Kamil ani nie są przez nią prowadzone. Firma Hurtownia Kamil nie zbadała ani nie przeanalizowała w pełni zawartości takich stron, która możne ponadto ulegać zmianom w czasie lub znikać. Firma Hurtownia Kamil nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron, zaś umieszczenie linku nie oznacza, że firma Hurtownia Kamil zgadza się z treścią takiej strony. Firma Hurtownia Kamil przekazuje te linki użytkownikowi wyłącznie jako udogodnienie i na ryzyko użytkownika, zaś zamieszczenie jakiegokolwiek linku do takich stron nie oznacza poparcia takich stron przez firmę Hurtownia Kamil ani nie oznacza żadnej spółki czy współpracy między firmą Hurtownia Kamil a właścicielami lub operatorami takich powiązanych stron.

Osoba wysyłająca jakiekolwiek wiadomości na tę stronę lub też do właścicieli albo operatorów takiej strony będzie ponosiła wyłączną odpowiedzialność za treść i informacje zawarte w wiadomości, w tym za ich prawdziwość i dokładność”.

Informacje ogólne

Strona internetowa firmy Hurtownia Kamil jest przeznaczona głównie do ogólnych celów informacyjnych i w taki sposób należy ją wykorzystywać. Choć firma Hurtownia Kamil stara się zapewniać starannie wybrane i aktualne informacje, niniejsza strona internetowa nie powinna być wykorzystywana w zastępstwie szczegółowego doradztwa profesjonalnego, gdy to konieczne. Nie udziela się żadnego zapewnienia ani oświadczenia, wyraźnego lub domniemanego, co do dokładności, aktualności lub kompletności oferowanych informacji, ani co do nadawania się informacji do określonego celu.

Informacje na temat cen i dostępności mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie specyfikacje produktów i opisy usług mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Faktyczne urządzenia mogą różnić się wyglądem od pokazanych na zdjęciach.

Prawa użytkownika

Użytkownik strony internetowej zobowiązuje się do i) niewykorzystywania strony internetowej do celów niezgodnych z prawem lub szkodliwych; ii) nieuniemożliwiania dostępu do strony internetowej oraz do niezakłócania i niemodyfikowania strony internetowej, a także niezmniejszania wydajności strony i niepowodowania szkód na stronie, wobec firmy Hurtownia Kamil lub osób trzecich; iii) niewykorzystywania strony internetowej do przesyłania lub rozpowszechniania wirusów komputerowych lub informacji szkodliwych, obraźliwych albo niezgodnych z prawem.

Użytkownik może zamieszczać linki do strony Hurtownia Kamil, ale linki takie muszą ograniczać się wyłącznie do strony głównej Hurtownia Kamil. Firma Hurtownia Kamil nie pozwala na tzw. „głębokie linkowanie” bez swojej uprzedniej pisemnej zgody.
Wszystkie prawa użytkownika nieprzyznane wyraźnie w niniejszym dokumencie są zastrzeżone przez firmę Hurtownia Kamil.

Wyłączenie odpowiedzialności

FIRMA HURTOWNIA KAMIL PRZEKAZUJE NINIEJSZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ I JEJ ZAWARTOŚĆ W AKTUALNYM STANIE („AS IS”) I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, A TAKŻE NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB JEJ ZAWARTOŚCI. FIRMA HURTOWNIA KAMIL ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA ZAPEWNIENIE O WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU. PONADTO FIRMA HURTOWNIA KAMIL NIE OŚWIADCZA ANI NIE ZAPEWNIA, ŻE INFORMACJE UDOSTĘPNIONE ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ SĄ DOKŁADNE, KOMPLETNE LUB AKTUALNE.

ANI FIRMA HURTOWNIA KAMIL, ANI ŻADEN Z JEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU, PRACOWNIKÓW LUB PRZEDSTAWICIELI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB W ZWIĄZKU Z NIM, W TYM ZA JEJ NIEDOSTĘPNOŚĆ LUB ZŁE FUNKCJONOWANIE TECHNICZNE, LUB WYNIKAJĄCE Z INFORMACJI ZAWARTYCH NA STRONIE, WIRUSÓW, ATAKÓW HAKERSKICH LUB INNYCH PRZESTĘPSTW KOMPUTEROWYCH. TO OGÓLNE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH SZKÓD KAŻDEGO RODZAJU, W TYM MIĘDZY INNYMI DO ODSZKODOWAŃ KOMPENSACYJNYCH, SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH LUB WYNIKOWYCH, UTRATY DANYCH, DOCHODU LUB ZYSKU, UTRATY OKAZJI, UTRATY LUB SZKÓD W MIENIU, KOSZTÓW PRACOWNICZYCH I ROSZCZEŃ OSÓB TRZECICH, NIEZALEŻNIE OD FORMY CZYNNOŚCI, W TYM MIĘDZY INNYMI CZYNNOŚCI UMOWNYCH, ZANIEDBANIA LUB INNYCH CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH, NAWET JEŚLI FIRMA HURTOWNIA KAMIL BYŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

W niektórych jurysdykcjach niedozwolone jest wyłączanie niektórych zakresów odpowiedzialności. W zakresie, w jakim określone przepisy są obowiązkowe i w jakim zakazują one któregokolwiek z wyłączeń określonych powyżej, takie wyłączenia uznaje się za nieobowiązujące. Jednak w takim przypadku wyłączenia uznane za ważne będą nadal obowiązywać.

Obowiązujące prawo i sądy właściwe

Korzystanie z niniejszej strony internetowej podlega prawu Polski. Wszelkie spory związane z korzystaniem z niniejszej strony lub powstałe w wyniku korzystania z niej będą rozstrzygane przez sądy w Polsce, które będą miały wyłączną właściwość do rozstrzygania takich sporów.

© 2022 Grupa Hurtownia Kamil. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje o prywatności i nota prawna. Pytania lub problemy dotyczące niniejszej strony internetowej należy zgłaszać e-mailem do naszego webmastera.